ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ 10 ᠵᠦᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠹᠤᠷᠮᠠᠲ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠱᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ     2023-11-10  

ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠸᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ gif ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠡᠪ ᠦ᠋ᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ?     2023-11-08  

ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠢ gifᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠢ?     2023-11-06