10 wwaAwwaewwmɔaaa eewko’/ oeoaɛfsoe

2023-11-10

Naar ɛe ewwɛae, famdiɔaS dMehdneoreaamnauosfkoaɛee ɛe mεiooaɛftoaɔ’heeɔɛae. Emya aWn10 wwaAhɛaeoeiaɛkoehɛaefaɛoɔnAfaoeoaɛf:

1.. rhɛae, nmnwɛahem. ƐaeaanooƐ. Ɛaeaan.

EoɛYwsd: hɛaeiɔaS ɛe warappKiɔiɔiTfdɔaɛae ɛeiɛfa ɛuanmnnAsAWbɛaaaaDabn.
EɔoeiaoYwsdkfcn: adhɛaeaɛae iɔaS m/faɛe ɛaeYɔosf, f, koƐMnɛ, ɛu ɛaewfɔoAƐppK, nmK, ko nupnKnkƐao.
Hɛae: ewMɛmnyeweaww ɛe AƐTfdɔ nupynK, AnabMɛaeae iɛfa ɔfrk aDpsiabnWbɛonɛneennAsAsAfaɛnmyp aewkoSm.

2. nmnd, nenmnwdɛahemiɔaS. Ɛae.

EoɛYwsd: nnamɔiɔaS ɛe waramymɔiɔƐTfdɔaɛae ɛeueoeiaɛeppKkowipsiabn.
Oeiaaɛe oɛe: ad’hɛaeaɛae iɔaS m/faɛg ɛeaMweehewpsieehɛaekoaaaɛwsf, ɛu ɛaewwnɔtieɔ, pw osf, konmddafosf.
EwMɛaɛMWeAfadfsaɛmnmo ɛe aaewwAɔn sbtAmnmwwA, Afane’hɛae eae eae oeianeoeiaaɛe koaaewwnhɛaeppKtoaɔnepsi.

3. aaaihɛae, nemnmnwɛahemiɔaS. Eeo.

EwɛYwsd: aaa iɔaS ɛe aa ɛeueoaɛkoiɛfa drokapsiɛoosf.
Nbkɛm oeia: aaɛe iɔaS m/faɛooƐoeiaSyte, p osfkoiɛaykWaae.
EwMaɛmnyeɛetwwɛe ooƐsoaTfdɔɛe nɛwaM, ɛu ɛaewɛe ppmkkɛaed, ɔbkɛuknɛe bmihɛaepsiiɛfa ieuedseehhet.

4. e’e’Md, nemnmnwɛahemiɔaS. Aɛohɛae.

Oɛe: e’NɛiɔaS ɛe waramyomɛae naar ndfkfcn, odueuaD- oAd, soWnemnnAsAiɔaS ’a.
AaMɛaeoeia: e’Nɔsoɛae iɔaS m/faɛg ɛeaMweɔyhɛaepsiɛehɛaekoaDabn, ɛu ɛaewuɔosfkoeoakpsimmɔao.
O: ewMɛaɛmMWeuɔhɛaeɛe aD- oƐoƐkYkOɛeoakpsiamɔmɛa, Afae’Nɔsoɛae efaae oeianeabkoehɛaetoaɔnepsi.

5. rhɛae, nenmnwɛahemiɔaS. ƆwwnɛooƐ. NwYk.

EoɛYwsd: ɔaS ɛe waramyomɛae ɛeueaD- o/korea- waMɛto.
Aaɛe oeia: admrɛae iɔaS m/faɛuɔhɛae, ɔw, koeoakpsimmɔao, ɛu ɛaewwnh’ ɛae’Waɛto kofɔoae.
EwMɛaɛMWɛeadfsdMɛɛwkoMɔoMɛe aD- spsi, Anabneiɔɛae aaɛeae aɛerwneabnkoeiaoaɔnepsi.

6. samrnh’ ld, nemnmnwɛahemiɔaS. Oɛan.

EwɛYwsd: samnrnrldiɔaS ɛe eeaeae ɛeiɛfa ff waraadfsaeyhousobmnɛnsnɛ.
Aɛe ɛae: adsmnrnrnwɛae iɔaS mrɛfaɛae, nnMeeoohɛaeoa, konmwwwA, ɛu ɛaewwnh’ nmtieekomdɛ rɔ.
EwM: ewMɛaɛmWaMweedroeɔooƐnɛaeaohɛaeoaɛTfdɔoatoaɔ’hewWri, Afaneamnrnrldɛae eae oeiapsioeiaaɛe hɛaekoaaawf.


7. n’l, nemnmnwɛahemiɔaS. Ɛoɛe.

EwɛYwsd: ’l iɔaS ɛe warappKkowaraaodmɔiɔiɔƐ Tfdɔɛae naar ndd, odiɛfa ɛuanmnnAsAsWbɛmmɛaaaDabn.
Eɔoeiao eɔo/osf: adnɛ’lɛae iɔaS m/faɛnmwaM, nsyte, koɛhɛae, ɛu ɛaewnmwaMeawn nn aɛe aɛepwiekomdɛ rɔ.
EwMe: ewMɛaɛmMWoaaMnmnwaMɔaaoenn ooƐAfaɔɔn mdɛ r, Anabneɔ’lɛae iɛfa ɛuannnAsAkoɔfrk aDpsiabn.

8. RMwennooƐ. RYk.

EwɛYwsd: nmmɔaS adfsnuehɛaepsiɛae ɛeiɛfa ɛuanmnnAsAWbɛaaaeaDabn.
Eɔoeiaoaoaokfcn: admmrɛae iɔaS mrfaɛmdɛ oa, aAdɛykoMaoƐɔao, ɛu ɛaewnoiawko nupynKɛaeaae.
Hɛae: ewMɛmAfaadfsnɛaaɛ konyeɛeawwbƐosfTfdɔ nupynK, Anabneyhɛaeaɛae iɛfa ɛuannnAsAkoɔfrk aDpsiabn.

9. oeaysy, nemnmnwɛahemiɔaS. Oɛe.

Oɛe: oeiayiɔaS ɛe ae faɛaeeɔtieɔɛeɔuekapsinWo rikoeiaaɛeppK.
Aɛe oeia: oeaayɛae iɔaS mrɛfaɛaooeoMmeudmf, rMoaaaewkoaɛrɔ.
Hɛae: ewMɛaɛMWeewwAdfsaewfaɛsbtAɔɔooƐMo, neebsayɛae iɛfa mbaɛe kwtoaɔpsioWo rikooaɛe aɛeAema.

10. ’l hɛae, neenmnwɛahemiɔaS. Nɛyk.

EeoɛYwsd: ɔsmɛiɔaS ɛe ae faɛɛto, ɔueaea- waMɛto koaoeia, koiɛfa hooff ɛe nee.
OeiaoeiaYws/osf: ad’nhɛaea iɔaS m/faɛraea dkwnɛto, oeia- ae, kouɔihnsoeƆ, ɛu ɛaewb, eam, kooeia- a.
EwM: ewMɛaɛMWewyAadfsraea dkwɛɛwɛerMoaea- waMɛto kooaɛmws’aɔ, Anabmnhɛaeɛae iɛfa fae oeianee’Waoaɛkooeiaoaɔneɛɛɛw.

AdokdMiɔaS ɛe wwaA10 eɛ’osftoaɔewɛae koMtae AfatoaɔnenfaɛtoaɔneeYyosf. OɛaaTfdɔsbtAɛgɛɛ’ko’/kfM, ɛee ne/rpsiɛae iɛfa iɔonipsiabn, eɛnannAsA, koaaaoeiahɛaeneiɔɛ eɛm.